Welcome to Collaction. Continue your journey in English.

PrideLab 錄像影片製作系列

PrideLab致力創作,提升公眾對性別多元及同志平權等議題的認識及關注,促進了解從而消除歧視喚醒平等。
PrideLab

【喺Lab講呢啲】TB最浪漫嘅氹女招

【喺Lab講呢啲】是一個性小眾主題雜談式節目,每一集不同題材,透過讓大家一探LGBT+圈內話題,增加大眾對性別/性傾向議題的淺層了解。

=====本集內容關於女同志交往=====

有人話TB氹女仔會細心d,今集喺Lab講呢啲搵到型仔Steph同日日教練,講吓佢地個次最浪漫嘅氹女招,埋嚟學嘢啦!

做運動可以找日日教練:

https://www.facebook.com/Dailytrainer/

小額支持項目

喜歡這個項目?小額支持使他們為社會帶來更多創新元素!

$

Collaction 拉近您和您最關心的社會話題

PrideLab 錄像影片製作系列 透過 Collaction 管理項目及尋找各路英雄的協助,在這裡您可以追蹤有趣的社會創新項目,並以您的力量一起協作更好的社會。

您也有好的故事及有趣計劃?加入 Collaction 介紹您的項目!

加入 Collaction 了解更多

追蹤我們

LANGUAGE / 語言

© 2014-2019 Made with by Collaction Team.