Welcome to Collaction. Continue your journey in English.

社區新聞計劃

一個社區有社區報,才能凝聚社區歸屬感及認同感。
inmediahk

《2020立法會選舉新界西特刊》—社區報合編

今年將會舉行立法會選舉,三份社區報包括《葵青寶典》、《元居民》同《屯敘》合力編制咗《2020立法會選舉新界西特刊》,希望大家可以藉此了解八位有意參選今年立法會選舉嘅人選對攬炒、鄉效、城市規劃同國安法嘅睇法。以下係特刊嘅內容。

《2020立法會選舉新界西特刊》

小額支持項目

喜歡這個項目?小額支持使他們為社會帶來更多創新元素!

$

Collaction 拉近您和您最關心的社會話題

社區新聞計劃 透過 Collaction 管理項目及尋找各路英雄的協助,在這裡您可以追蹤有趣的社會創新項目,並以您的力量一起協作更好的社會。

您也有好的故事及有趣計劃?加入 Collaction 介紹您的項目!

加入 Collaction 了解更多

追蹤我們

LANGUAGE / 語言

© 2014-2020 Made with by Collaction Team.